Kiedy Wywóz to nie tylko
harmonogram wywozu
odpadów w Twoim smartfonie.

O aplikacji

 • Chcesz wiedzieć, kiedy z miejsca Twojego zamieszkania będą zabierane pojemniki z odpadami?
 • Chcesz być informowany o nietypowych zbiórkach odpadów?
 • Chcesz zgłaszać zastrzeżenia dotyczące pracy firm zbierających odpady?

Sprawdź, czy Twoja lokalizacja jest już na naszej liście!!!

Aplikacja Kiedy Wywóz umożliwia przeglądanie harmonogramu wywozu odpadów w wybranych lokalizacjach oraz dokonywanie oceny jakości usług wywozowych świadczonych przez firmy oczyszczania miasta. 

Ponadto, zawiera aktualizowany na bieżąco spis stałych punktów selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) i innych lokalizacji, w których możliwe jest pozostawienie odpadów. Docelowo, aplikacja będzie zawierała harmonogramy wywozu dla wszystkich gmin w Polsce.

Aplikacja jest efektem współpracy SophScope Sp. z o.o. i Katedry Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Patronat nad projektem objęła Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

W tych gminach działa już KIEDY WYWÓZ

“Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań Spółka Akcyjna z entuzjazmem objęła patronatem merytorycznym aplikację, której celem jest usystematyzowanie harmonogramów wywozów odpadów z gospodarstw domowych. Wykorzystanie naukowych rozwiązań dla porządkowania rynku gospodarki odpadami zbyt długo czekało na swoją premierę w tym obszarze. Polecamy niniejszą aplikację wszystkim zainteresowanym interesariuszom: mieszkańcom, urzędnikom i firmom gospodarki odpadami.”

dr Katarzyna Michniewska

Prezes Zarządu
Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

“Selektywna zbiórka odpadów to nie tylko praktyczny problem dla mieszkańców, ale także długa lista obowiązków gmin i firm wywozowych. Współczesna technologia dostarcza wielu środków i narzędzi, które mogą wspomagać realizację tego typu procesów. Najlepszym obecnie przykładem zastosowań informatyki w omawianym obszarze są technologie mobilne. Projekt Kiedy Wywóz to niemal wzorcowe zastosowanie technologii tam, gdzie tworzy ona znaczącą wartość dodaną dla wszystkich jej użytkowników.”

dr hab. Paweł Hanczar

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Logistyki

“To znakomita inicjatywa, która powinna znacząco wpłynąć na efektywność procesu selektywnej zbiórki odpadów, wspomagając jednocześnie gminy w realizowaniu wymagań nakładanych na nie przez Ustawę. Co więcej, aplikacja wykorzystuje technologię, której popularność i dostępność będą rosły z roku na rok, a w niedalekiej przyszłości stanie się ona powszechnie obowiązującym standardem komunikacyjnym. Projekt Kiedy Wywóz to doskonałe połączenie wartości biznesowych i naukowych.”

dr hab. Dariusz Wawrzyniak

Prezes Zarządu
SophScope Sp. z o.o.

Aktualności

Kiedy Wywóz - Dla gminy

Ustawa o odpadach obowiązująca od lipca 2013 roku zobowiązuje do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Zgodnie z zapisami ustawy gminy nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizacje zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Jest to istotne zarówno z punktu widzenia skuteczności procesu zbiórki odpadów, jak i monitorowania jego kosztów.

Gminy zobowiązane są także do prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych.

Aplikacja Kiedy Wywóz wspomaga realizację zarówno funkcji informacyjnych, jak i funkcji nadzoru nad funkcjonowaniem firm wywozowych. Umożliwia bowiem użytkownikowi przesłanie z telefonu bezpośrednio na odpowiedni adres urzędu gminy listu elektronicznego ze zdjęciem, opisującego sytuację niezgodną z wymaganiami selektywnej zbiórki odpadów.

Aplikacja pozwala także tworzyć bazy danych statystycznych umożliwiających kompleksowe oceny jakości usług świadczonych przez firmy wywozowe.

Głównym celem aplikacji jest umożliwienie mieszkańcom sprawdzania w sposób komfortowy i prosty harmonogramów wywozu odpadów i miejsc odbiorów odpadów w zależności od lokalizacji telefonu.

Istniejące w wielu miastach strony internetowe zawierające wspomniane powyżej informacje nie spełniają w pełni swoich zadań, gdyż odczytanie bieżącego harmonogramu oznacza konieczność uruchomienia komputera. Problemu nie rozwiązuje także wydrukowanie harmonogramu, bowiem harmonogramy mogą okresowo być modyfikowane. Wyświetlenie strony internetowej za pośrednictwem smartfona wymaga natomiast dostępu do Internetu, ponadto skorzystanie ze strony dedykowanej dla komputera na smartfonie często jest niekomfortowe.

Aplikacja Kiedy Wywóz pozbawiona jest powyższych wad. W celu sprawdzenia harmonogramu wystarczy sięgnąć po telefon.

Ponadto, aplikacja oferuje szereg dodatkowych funkcji, które pozwolą gminom w sposób zaawansowany i tani wywiązywać sie z obowiązków, jakie nakłada na nie Ustawa.

Kiedy Wywóz - Dla mieszkańca

Kiedy Wywóz to harmonogram wywozu odpadów w Twoim smartfonie.

Oprócz aktualnej listy terminów wywozu odpadów oraz listy punktów stałych (PSZOK) Aplikacja udostępnia także funkcje informowania gminy o nieprawidłowościach realizowania zbiórki odpadów przez firmy wywozowe.

  Najważniejsze funkcje Aplikacji:
 • udostępnianie harmonogramów wywozu różnych typów odpadów (np. papier, szkło, tworzywa, BIO, zmieszane, itp.),
 • udostępnianie informacji o zbiórkach okazjonalnych (RTV/AGD, baterie, leki itp.),
 • możliwość oceny jakości usług świadczonych przez firmy wywozowe (mail ze zdjęciem do gminy),
 • udostępnianie informacji o aktualizowanym na bieżąco spisie stałych punktów selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK).

Aplikacja udostępnia także funkcję informowania gminy o „odpadach niczyich”. Jeśli zauważysz tego typu problem, Aplikacja Kiedy Wywóz sama określi jego lokalizację i umożliwi Ci przesłanie odpowiedniego maila za zdjęciem na adres urzędu gminy.
Obecna lokalizacja:
Wrocław, Powstańców Śląskich 28
zmień lokalizację

Faq

 • Jak zacząć korzystać z aplikacji?

  Podczas pierwszego uruchomienia należy wybrać jedną lub więcej lokalizacji, którymi jest zainteresowany użytkownik. Dokonanie wyboru jest bardzo proste. W zakładce Lokalizacje należy wybrać przycisk ‘+‘. Następnie z listy gmin należy wybrać odpowiednią gminę, ulicę i numer lub typ zabudowy. Zawartość ostatniej zakładki (numer lub typ zabudowy) zależy od sposobu opracowania harmonogramów w poszczególnych gminach.

  Jeśli użytkownik pozwoli aplikacji wykorzystywać usługę lokalizacji geograficznej położenia telefonu, zawartość listy będzie sortowana według odległości od bieżącej lokalizacji. W przeciwnym przypadku listy będą sortowane alfabetycznie.

  Harmonogram wywozów dla wybranej lokalizacji dostępny będzie w zakładce Wywozy.

  Szczegółowy opis wszystkich funkcji Aplikacji znajduje się tutaj.

Kiedy Wywóz - Harmonogram

Najwygodniejszym sposobem sprawdzania harmonogramów wywozu jest wykorzystanie darmowej aplikacji mobilnej KIEDY WYWÓZ. Aplikacja jest dostępna w sklepach

i działa na wszystkich urządzeniach typu smartphone.

Można także sprawdzić harmonogram dla wybranej lokalizacji tutaj.
Proszę wybrać miasto:
ulicę:
oraz numer:
Na rysunku obok pojawi się siedem najbliższych wywozów ze wskazanej lokalizacji.

Kontakt